บทความในระบบ : 97 บทความ

ผู้ลงทะเบียนในระบบ : 197 คน

On-Site : 55 บทความ On-Line : 40 บทความ
ภาคบรรยาย (Oral): 65 บทความ
ภาคโปสเตอร์ (Poster): 27 บทความ
นิทรรศการเพื่อการศึกษา : [ 5 ]

กลุ่มที่ 1 คอมพิวเตอร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล: [ 22 ]
กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: [ 12 ]
กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม : [ 12 ]
กลุ่มที่ 4 สาขาศึกษาศาสตร์ / งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : [ 30 ]
กลุ่มที่ 5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : [ 16 ]กลุ่ม | รูปแบบ
รหัส|ชื่อบทความ|ผู้เขียน(First)
สถานะบทความ
ค่าลงทะเบียน
กลุ่ม 1| Oral 139AORS1 | การรู้จำตัวเลขด้วยภาษามือโดยการใช้โครงข่ายประสาทคอนโวลูชัน
ผู้เขียน(First): ณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 5| Oral 138AORS5 | ความสนใจและประสบการณ์การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ
ผู้เขียน(First): ชวาลศักดิ์ เพชรจันทร์ฉาย
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 3| Oral 137BORO3 | ระดับเสียงทั่วไปบนถนนเจ้าแม่สองนาง ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
ผู้เขียน(First): กนิพันธุ์ ปานณรงค์
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 3| Oral 135BORO3 | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้เขียน(First): กุลินทร คำแน่น
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 3| Oral 134BORO3 | การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในพื้นที่หมู่บ้านอู่ตะเภา ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้เขียน(First): วิริยะ สัปทานุกูล
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 4| Oral 133AORO4 | กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบลงมือปฏิบัตินอกห้องเรียน English Café by Elementary Students Episode 1 และ 2 เพื่อส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้เขียน(First): รัตนา กลิ่นจุ้ย
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| innovation 132AIIS6 | ระบบการศึกษาแบบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันแชทบอท
ผู้เขียน(First): ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 4| Oral 131AORS4 | การพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในรายวิชาการสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายตั๋วเครื่องบินโดยการสอนแบบเชิงรุก
ผู้เขียน(First): กาญจนรัตน์ รัตนสนธิ
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 4| Oral 129CORO4 | ผลการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบของ Van Hiele ที่มีต่อมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้เขียน(First): นางสาวทักษพร เรียงคม
-5-
กลุ่ม 5| Oral 128AOAO5 | การใช้โครงงานเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้ต่อการพัฒนาทักษะการวางแผน การทำงานเป็นทีม และการคิดเชิงวิพากษ์อย่างเป็นระบบ
ผู้เขียน(First): นายเอกชัย จากศรีพรหม
-4-
กลุ่ม 1| Oral 127AORS1 | ประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ทางเทคนิคโดยใช้กราฟแท่งเทียนที่บ่งชี้พฤติกรรมการลงทุนเพื่อทำกำไรในตลาดแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ:Forex
ผู้เขียน(First): ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 4| Poster 125AOAS4 | ความจำเป็นด้านวิทยาศาสตร์กับการปรับบทบาทของการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้เขียน(First): ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 4| Oral 124BORO4 | การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2D เรื่อง การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคผิวหนังเนื้อชา สำหรับบุคลากรสาธารณสุข สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ผู้เขียน(First): กมลวรรณ บูรณัติ
-5-
กลุ่ม 3| Poster 123APRS3 | การศึกษารูปแบบการดื้อต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียภายใต้กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร
ผู้เขียน(First): สิมนัส ตรีเดช
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 3| Poster 122APRS3 | การประเมินระดับความร้อนในสภาพแวดล้อมการทำงานของผู้ปฏิบัติงานกรณีศึกษาสถานประกอบการผลิตเหล็กแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
ผู้เขียน(First): กริมณรินษ์ ทาทอง
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 2| Poster 118APRS2 | อิทธิพลของช่องว่างอากาศไหลเข้าเตาเผาถ่านชีวภาพต่อคุณสมบัติถ่านชีวภาพไผ่
ผู้เขียน(First): ดุสิต อังธารารักษ์
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 5| Oral 117AORO5 | รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพ
ผู้เขียน(First): วนารัตน์ บุญธรรม
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 1| Poster 116IPRI1 | แอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์: การจัดการของเหลือใช้ในครัวเรือน
ผู้เขียน(First): มัณฑนา ผ่องผิว
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 5| Poster 115CPRI5 | ความคิดเห็นเกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาของปวงชนชาวไทย
ผู้เขียน(First): นางสาวกรรณิการ์ บุรีวชิระ
-4-
กลุ่ม 3| Oral 114BORS1 | การศึกษาความสอดคล้องกันของลำดับเอกโซมของดีเอ็นเอจากเนื้อเยื่อมะเร็งและดีเอ็นเอมะเร็งจากตัวอย่างเลือดในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
ผู้เขียน(First): จุฬาณี ลีนะนิธิกุล
-5-
กลุ่ม 4| Oral 113AORO4 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีวิเคราะห์อาหาร โดยใช้เครื่องวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเสื่อมเสียของอาหารพื้นบ้าน
ผู้เขียน(First): อานง ใจแน่น
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 1| Oral 111AORI1 | ระบบจองสนามแบดมินตันออนไลน์ กรณีศึกษา สนามแบดมินตัน Fitamin Court
ผู้เขียน(First): นางสาวกรรวี โพสาราช
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 4| Oral 108BORO4 | การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2D เรื่องการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคผิวหนังเนื้อชา สำหรับบุคลากรสาธารณสุข สถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ผู้เขียน(First): กมลวรรณ บูรณัติ
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 4| Poster 107APRS4 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กรด เบส อินดิเคเตอร์ ในรายวิชาเคมีพื้นฐาน โดยใช้การเรียนการสอนแบบร่วมมือ การใช้สมาร์ตโฟน และเคมีแบบย่อส่วน
ผู้เขียน(First): วิภา ทัพเชียงใหม่
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 6| innovation 106AIII6 | การพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ B-SLIM Model ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้เขียน(First): พงศกร กุตัน
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 5| Oral 105APRS5 | อิทธิพลของการมุ่งเน้นตลาดที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครราชสีมา
ผู้เขียน(First): อารยา อึงไพบูลย์กิจ
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 5| Oral 104APRS5 | อิทธิพลของนวัตกรรมที่ส่งผลต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสุรินทร์
ผู้เขียน(First): ดลใจ พิพัฒน์พงษ์
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 5| Oral 103AORO5 | ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์และการเรียนรู้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของแรงงานต่างชาติในจังหวัดสุรินทร์
ผู้เขียน(First): ปิยะ แก้วบัวดี
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 1| Poster 102CPRS1 | เว็บแอปพลิเคชันแปลภาษาไทยเป็นภาษามือไทย
ผู้เขียน(First): นายกิจจาณัฏฐ์ ยิ่งยง
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 5| Oral 94APRS5 | อิทธิพลของนวัตกรรมที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจกลุ่มนครชัยบุรินทร์
ผู้เขียน(First): อารยา อึงไพบูลย์กิจ
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 1| Poster 93IIII1 | การพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อตรวจหาเชื้อไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส (M. Tuberculosis) จากเสมหะด้วยวิธีการตรวจ Acid-Fast Bacillus (AFB)
ผู้เขียน(First): ปัณณธร ขุนโหร
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 5| Poster 92APAS5 | การตลาดออนไลน์สำหรับการพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน
ผู้เขียน(First): นางสาวณัฐชานันท์ วีระกุล
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 4| Oral 91CORO4 | การพัฒนาสื่อดิจิทัลตามแนว Design thinking ร่วมกับการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่องการพัฒนาสื่อการสอนสำหรับครูโรงเรียนศรีวรลักษณ์ จังหวัดกำแพงเพชร
ผู้เขียน(First): ธันย์สิตา โกกิฬากุลเศรษฐ์
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 4| Oral 89CORS4 | ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิดโดยใช้เทคโนโลยีผ่านไอแพด เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
ผู้เขียน(First): นางสาวอัลธิการัตน์ พิกุลศรี
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 4| Oral 88CORO4 | การพัฒนาสื่อตะกร้าแชร์บอล ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโกรกพระ
ผู้เขียน(First): นายจิรายุ ลิมประไพ
-5-
กลุ่ม 4| Oral 87AORS4 | การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ์)
ผู้เขียน(First): นายชัยธวัช โนนทิง
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 4| Oral 82AORO4 | การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการสนทนา
ผู้เขียน(First): ศิริกร โรจนศักดิ์
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 4| Poster 80APRS4 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้คำศัพท์และทักษะการพูดภาษาอังกฤษ เรื่อง Occupations และ Food & Drinks โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ผู้เขียน(First): นิฤมล สุวรรณศรี
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 5| Oral 79BPAO5 | การสร้างสรรค์ผ้าไหมมัดหมี่จากอัตลักษณ์ของประเทศมัลดีฟส์
ผู้เขียน(First): ทัศนียา นิลฤทธิ์
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 4| Oral 78AORO4 | ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง หลักการนับเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชวินิต
ผู้เขียน(First): นายยศพล เทพสุริย์
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 5| Poster 77CPRS5 | ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
ผู้เขียน(First): พรพรรณ บัวทอง
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 5| Oral 74BOAO1 | การสร้างตัวละครMascotเพื่อใช้ในการเล่าเรื่องและขายผ้าทอพื้นเมือง
ผู้เขียน(First): นาย อริชัย รัตรสาร
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 4| Oral 71AORO4 | ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้เเบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนราชวินิต
ผู้เขียน(First): นายณัฐวุฒิ โพธิสม
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 4| Oral 70AORO4 | ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินิต
ผู้เขียน(First): นายวงศธร เอี่ยมน้อย
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 4| Oral 64AOAO4 | การเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพของนักศึกษาสาขาธุรกิจการบินโดยใช้ SARAT SMART MODEL
ผู้เขียน(First): สรัฐ ฤทธิ์รณศักดิ์
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 3| Poster 60CIRI3 | การจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง: กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผู้เขียน(First): ทวีศักดิ์ บุญยอง
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 4| Oral 59AORS4 | ชุดทดลองอย่างง่ายสำหรับหาค่าคงที่โมเมนต์ความเฉื่อยของวัตถุแข็งเกร็งด้วยหลักการอนุรักษ์พลังงานของการกลิ้งบนระนาบเอียง
ผู้เขียน(First): ชาติ ทีฆะ
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
< แสดงผลหน้าละ 50 รายการ >

สถานะ (Status) ประเภทสถานะ (Status)
-1-
บรรณาธิการพิจารณาเบื้องต้น
-2-
อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
-3-
อยู่ระหว่างการแก้ไขของนักวิจัย
-4-
เห็นชอบให้นำเสนอผลงาน (Accept)
-5-
ไม่เห็นชอบให้นำเสนอผลงาน (Reject)
-10-
รับรองการตีพิมพ์ใน Proceedings SDNC 2023