บทความในระบบ : 197 บทความ

ผู้ลงทะเบียนในระบบ : 491 คน

On-Site : 196 บทความ On-Line : 0 บทความ
ภาคบรรยาย (Oral): 106 บทความ
ภาคโปสเตอร์ (Poster): 57 บทความ
นิทรรศการเพื่อการศึกษา : [ 54 ]

กลุ่มที่ 1 คอมพิวเตอร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล: [ 26 ]
กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: [ 15 ]
กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม : [ 25 ]
กลุ่มที่ 4 สาขาศึกษาศาสตร์ / งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : [ 31 ]
กลุ่มที่ 5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : [ 46 ]กลุ่ม | รูปแบบ
รหัส|ชื่อบทความ|ผู้เขียน(First)
สถานะบทความ
ค่าลงทะเบียน
กลุ่ม 6| Poster 160IPIS6 | AI ตรวจจับการฝ่าฝืนไม้กั้นรถไฟ ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE
ผู้เขียน(First): นายกมุท ขรรค์บริวาร
-4-
กลุ่ม 6| Poster 159IPIS6 | ตู้ AI คัดแยกขยะขวดน้ำพลาสติกภายในห้องเรียน
ผู้เขียน(First): วรเชษฐ์ แช่มมณี
-4-
กลุ่ม 1| Oral 158AORS1 | ระบบสารสนเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ผู้เขียน(First): ลำพูล พุทธาสมศรี
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| innovation 157IIIS6 | ระบบคัดแยกเกรดเนื้อโคขุนโพนยางคำโดยใช้แพลตฟอร์ม CiRA CORE
ผู้เขียน(First): นางสาวจิราวรรณ สูญราช
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| innovation 156IIIS6 | กระปุกออมสินอัจฉริยะ
ผู้เขียน(First): นายธนวัฒน์ จรัสจินดาเนตร
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 1| Poster 155APRS1 | การพัฒนาเกมดิจิทัลวิชาคณิตศาสตร์สำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้เขียน(First): ชูติวรรณ บุญอาชาทอง
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| Poster 154IPIS6 | AI เพื่อความปลอดภัยในโรงเรียน กรณีสระว่ายน้ำ โดยใช้ แพลตฟอร์ม CiRA CORE
ผู้เขียน(First): นายพัสกร เกิดสมบูรณ์
-4-
กลุ่ม 6| Poster 153IPIS6 | โครงงาน AI คัดแยกเพศลูกนกกระทา ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE
ผู้เขียน(First): นาย พิภัช คำสิน
-4-
กลุ่ม 6| Poster 152IPIS6 | ระบบ AI ตรวจจับความปลอดภัยของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา ผู้สูงอายุล้มด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE
ผู้เขียน(First): นายเทิดศักดิ์ เฉิน
-4-
กลุ่ม 6| Poster 151CPIS6 | โครงงานเห็ดพิษ
ผู้เขียน(First): นายกฤติน เลี้ยงศิริกูล
-4-
กลุ่ม 6| Poster 150IPIS6 | นวัตกรรม AI ตรวจจับไข่พยาธิ ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE
ผู้เขียน(First): นายภัทรชนน ภาษิตานนท์
-4-
กลุ่ม 5| Poster 149APRS5 | อิทธิพลของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานด้านการเงินของผู้ประกอบการบริเวณรอบแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมจังหวัดสุรินทร์
ผู้เขียน(First): อารยา อึงไพบูลย์กิจ
-4-
กลุ่ม 6| Poster 148IPIS6 | ชุดสื่อการการจัดการเรียนการสอนเรื่องบ้านผีสิง (A Haunted House) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนภาษาอังกฤษเชิงเล่าเรื่อง “Narrative Paragraph” ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผู้เขียน(First): นายกิตติพร นันต๊ะภาพ
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 5| Poster 147APRS5 | การยกระดับเครื่องดื่มสมุนไพรด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์
ผู้เขียน(First): วนารัตน์ บุญธรรม
-4-
กลุ่ม 6| innovation 146IIIS6 | IQPN-Model การบริหารวิชาการสู่คุณภาพมาตรฐานสากล ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผู้เขียน(First): นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| Poster 145IPIS6 | การพัฒนาชุดการสอนคำบาลีสันสกฤตโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) ร่วมกับ Game Based Learning ในรายวิชา ภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้เขียน(First): นางสาวสุวณีย์ แสงนิ่ม
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 5| Oral 144COAS5 | การพัฒนาทักษะหลากหลายของทุนมนุษย์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ผู้เขียน(First): พิสิษฐ เอกนุช
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 5| Oral 143CORS5 | ใต้ร่มราชินี: ภาพแทนระบบการศึกษาในสังคมเกาหลีสมัยใหม่ในละครเกาหลีย้อนยุค
ผู้เขียน(First): ปรีชญา ธนยุวัฒน์
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 5| Oral 142COAS5 | การจัดการทุนมนุษย์ขององค์กรในประเทศไทย 4.0
ผู้เขียน(First): ธนวัตร มุมทอง
-4-
กลุ่ม 4| Poster 141APRS4 | การประเมินผลกระทบของการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลการทดลองในการพัฒนาโมเดลปัญญาประเดิษฐ์ โดยใช้โมเดลการประเมินสี่ระดับของ Kirkpatrick
ผู้เขียน(First): จิราภรณ์ พงษ์โสภา
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| Poster 140APIS6 | การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแบบยืดหยุ่นผสมผสาน (HyFlex Exhibition)
ผู้เขียน(First): ดร.ศักดิ์ชัย ไชยรักษ์
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| innovation 139IIIS4 | Mini Aquarium กิจกรรมบูรณาการศิลปะสร้างสรรค์
ผู้เขียน(First): ภิชา ใบโพธิ์
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 4| Oral 138CORS4 | ความต้องการจำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมของครูในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
ผู้เขียน(First): สุพัตรา พรหมเทพ
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 1| Oral 137AORS1 | เว็บแอปพลิเคชันทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม
ผู้เขียน(First): สิรภัทร วงศ์พัฒน์เสวก
-4-
กลุ่ม 1| Oral 134AORS1 | การพัฒนาต้นแบบแชทบอทอัจฉริยะสาหรับให้คำปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้เทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์
ผู้เขียน(First): ผศ.ดร.พรสิริ ชาติปรีชา
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 3| Poster 133APRS3 | การผลิตไบโอไฮโดรเจนจากกากตะกอนน้ำเสียร่วมกับโมเดลซับสเตรทของชีวมวล
ผู้เขียน(First): อังคณา เขื่อนเพชร
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 4| Poster 131APRS4 | ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเล่าเรื่องในการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
ผู้เขียน(First): ปริศนา มัชฌิมา
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 4| Poster 130BPRS4 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่องพลังงานกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิค STAD
ผู้เขียน(First): ประวีณา รอดเกาะ
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| innovation 129IIIS6 | การใช้สื่อประสมในหน่วยการเรียนรู้ไฟฟ้า เรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้เขียน(First): นงลักษณ์ วงศ์ถนอม
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 5| Oral 127CORS5 | แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ อุทยานกุ้ยโจวกรีนเอ็กซ์โป
ผู้เขียน(First): YunRong Fu
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| Poster 124IPRS1 | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการหยุดยั้งการเคลื่อนที่ของวัตถุในทางทราย
ผู้เขียน(First): นายสิริกร เหล่าสกุลไทย
-5-
กลุ่ม 4| Oral 123BORS4 | รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอาชีพโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นฐาน สำหรับสถานศึกษาในตำบลบ้านเชี่ยน
ผู้เขียน(First): ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย วงค์จันเสือ
-4-
กลุ่ม 1| Oral 121AORS1 | การเขียนลายมือบนอากาศและการวิเคราะห์ตัวอักษรด้วย CNN
ผู้เขียน(First): วีรณัฏฐ์ สุขเหลือ
-4-
กลุ่ม 5| Oral 120CORS5 | แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวที่จังหวัดกุ้ยโจประเทศจีน
ผู้เขียน(First): Lyu Chen
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| innovation 119IIIS6 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ชีววิทยา 4 เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือดของสัตว์และของคน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
ผู้เขียน(First): นางจิตรอนงค์ โสภณพัฒนากุล
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 2| Poster 118BPRS2 | การพัฒนาแอปตาเมอร์จำเพาะซึ่งเสมือนแอนติบอดีเพื่อตรวจหาแอนติเจนสำหรับการวินิจฉัยโรคเลปโตสไปโรสิส
ผู้เขียน(First): อุไรวรรณ โฆษิตานนท์
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 1| Oral 117AORS1 | asd
ผู้เขียน(First): asd
-1-
-รอการตรวจสอบ-
กลุ่ม 4| Oral 116CORS4 | ทางเดินที่เลือก(ไม่)ได้ : ถอดประสบการณ์ชีวิตไม่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของผู้เรียนอาชีวศึกษาสังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี
ผู้เขียน(First): นางสาวผ่องสุภา ไทยหอม
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 3| Oral 115CORS3 | การศึกษาประสิทธิภาพของเชื้อโพรไบโอติกส์ Lactiplantibacillus plantarum ในการยับยั้งเชื้อ Klebsiella pneumoniae สายพันธุ์ดื้อยาคาร์บาพีเนม (CRKP) และสร้างไบโอฟิล์ม
ผู้เขียน(First): Thida Chotsiriworakul
-5-
กลุ่ม 3| Oral 114CORS3 | วอล์คเกอร์แขนหนีบ
ผู้เขียน(First): นายปัณณทัต ปานชูเชิด
-5-
กลุ่ม 4| Oral 113AORS4 | การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเขียน โดยใช้กระดานฝึกทักษะการเขียนจากวัสดุเหลือใช้ร่วมกับวิธีเฟอร์นาลด์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้เขียน(First): อภิญญา สุขช่วย
-4-
กลุ่ม 2| Oral 112BORS2 | เครื่องผลิตชีสอัตโนมัติ
ผู้เขียน(First): จิดาภา ฉัตรปวีณ
-4-
กลุ่ม 5| Oral 111CORS5 | การพัฒนาและวัดประสิทธิภาพวิดีโอแนะนำภาษามือพื้นฐานทางการแพทย์
ผู้เขียน(First): ณัฐอัญญ์ นราสุขปริพัฒน์
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| innovation 110CIIS6 | ชุดการทดลองฟิสิกส์สำหรับการศึกษาแรงเสียดทานสถิต และความสัมพันธ์ระหว่างงานและพลังงานจลน์ โดยใช้เซนเซอร์ของสมาร์ตโฟน
ผู้เขียน(First): ศรราม รุ่งสว่าง
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 2| Poster 109APRS2 | ผลของเกล็ดไม้โอ๊กต่อคุณภาพของไวน์แก้วมังกรพันธุ์เนื้อสีแดง
ผู้เขียน(First): มณชัย เดชสังกรานนท์
-4-
กลุ่ม 5| Oral 108CORS5 | สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับการเผยแพร่สารสนเทศที่สอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
ผู้เขียน(First): ประจวบ หวันวิเศษ
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 2| Oral 107BORS2 | ศึกษาทางเลือกการผลิตพลังงานทดแทนจากผักตบชวา กรณีศึกษา บริเวณลุ่มแม่น้ำท่าจีน
ผู้เขียน(First): นนทนันท์ เกื้อชาติ
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 1| Oral 106BORS1 | การพัฒนาระบบฟอกอากาศอัตโนมัติภายในบ้าน
ผู้เขียน(First): นางสาวพรสวรรค์ เรืองศรี
-4-
กลุ่ม 2| Poster 105APRS2 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมจากข้าวหอมดำอินทรีย์
ผู้เขียน(First): อมรรัตน์ สีสุกอง
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 5| Oral 104AOAS5 | การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 4 บุรีกับเศรษฐกิจสีเขียว
ผู้เขียน(First): ภิญญพัฒน์ เกียรติ์สาคเรศ
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
< แสดงผลหน้าละ 50 รายการ >

สถานะ (Status) ประเภทสถานะ (Status)
-1-
บรรณาธิการพิจารณาเบื้องต้น
-2-
อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
-3-
อยู่ระหว่างการแก้ไขของนักวิจัย
-4-
เห็นชอบให้นำเสนอผลงาน (Accept)
-5-
ไม่เห็นชอบให้นำเสนอผลงาน (Reject)
-10-
รับรองการตีพิมพ์ใน Proceedings SDNC 2023