บทความในระบบ : 197 บทความ

ผู้ลงทะเบียนในระบบ : 491 คน

On-Site : 196 บทความ On-Line : 0 บทความ
ภาคบรรยาย (Oral): 106 บทความ
ภาคโปสเตอร์ (Poster): 57 บทความ
นิทรรศการเพื่อการศึกษา : [ 54 ]

กลุ่มที่ 1 คอมพิวเตอร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล: [ 26 ]
กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: [ 15 ]
กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม : [ 25 ]
กลุ่มที่ 4 สาขาศึกษาศาสตร์ / งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : [ 31 ]
กลุ่มที่ 5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : [ 46 ]กลุ่ม | รูปแบบ
รหัส|ชื่อบทความ|ผู้เขียน(First)
สถานะบทความ
ค่าลงทะเบียน
กลุ่ม 5| Poster 212IPRS4 | แนวทางสู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กรต้นแบบการรับรองสำนักงานสีเขียวของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้เขียน(First): นางสาวสุวิมล เสนานอก
-4-
กลุ่ม 5| Poster 211IPRS4 | แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้เขียน(First): นางสาวพอฤทัย สดสมศรี
-4-
กลุ่ม 2| Poster 210IPRS4 | การศึกษาการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ผู้เขียน(First): มิตรภาพ อภิวงค์งาม
-4-
กลุ่ม 1| Oral 209AORS1 | การคาดการณ์ราคาสูงสุดและต่ำสุดของทองค่าในอนาคต
ผู้เขียน(First): นัดดาภรณ์ จ้อยรุ่ง
-4-
กลุ่ม 1| Oral 208AORS1 | การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับรหัสผ่านด้วยวิธี Random Salting
ผู้เขียน(First): เบญจพร คำรังศรี
-4-
กลุ่ม 1| Oral 207AORS1 | Face Recognition : เช็คชื่อเข้าชั้นเรียนแบบเรียลไทม์
ผู้เขียน(First): นภัสสร สิทธิศรีจันทร์
-4-
กลุ่ม 1| Oral 206AORS1 | เปรียบเทียบอัลกอริทึมเพื่อใช้ในการจำแนกอารมณ์เพลงจากเนื้อเพลง
ผู้เขียน(First): ดารารัตน์ จงเจริญ
-4-
กลุ่ม 1| Oral 205AORS1 | การตรวจจับอารมณ์จากใบหน้า
ผู้เขียน(First): นิพัฒน์ มานะกิจภิญโญ
-4-
กลุ่ม 5| Oral 204CORS5 | ความคิดเห็นของประชาชนต่อการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ผู้เขียน(First): นายกรพรรณ ศุขเฉลิม
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| Poster 203BPRS5 | การพัฒนาวิธีสอนแบบเชื่อมโยงร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชื่อมโยงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้เขียน(First): นางสาวรวีวรรณ นราแก้ว
-5-
-รอการตรวจสอบ-
กลุ่ม 1| Oral 202BORS1 | การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์แขนกลเพื่อการศึกษา
ผู้เขียน(First): อรดี พฤติศรัณยนนท์
-4-
กลุ่ม 2| Oral 201BORS2 | การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าคงคลัง กรณีศึกษาคลังชิ้นส่วนยานยนต์
ผู้เขียน(First): ณัฐธยาน์ โสกุล
-4-
กลุ่ม 3| Poster 200APRS3 | การประเมินความเสี่ยงการยศาสตร์จากการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้เขียน(First): ปฏิญญา สุขวงศ์
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| innovation 199BORS4 | การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กราฟของฟังก์ชันลอการิทึม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้สื่อการสอนที่สร้างกราฟด้วยโปรแกรม GSP ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD
ผู้เขียน(First): นางกมลชนก ภาคภูมิ
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 4| Oral 198BORS4 | ผลการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อยกระดับคุณภาพด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ผู้เขียน(First): สุพัตรา โคตะวงค์
-4-
กลุ่ม 3| Oral 197BORS3 | การปรับปรุงสถานีงานเตรียมผลิตภัณฑ์สกัดเข้มข้นโดยใช้หลักการยศาสตร์กรณีศึกษา โรงงานผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี
ผู้เขียน(First): วนัชพร วิริยะเสนา
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 5| Oral 196AOAS5 | การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ-หมุนเวียน-สีเขียว (BCG): เส้นทางสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ผู้เขียน(First): พิมพ์เนตร มากทรัพย์
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 4| Oral 195CORS4 | ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางฐานสมรรถนะของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
ผู้เขียน(First): นางสาวจุฑาทิพย์ สิทธิศาสตร์
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 3| Poster 194CPRS3 | การจัดสรรการใช้สาร NaOH และ Lime สำหรับ โรงไฟฟ้าเผาแบตเตอรี่ LIB ในเตาเผาขยะอันตราย
ผู้เขียน(First): งามสิรี เตชะลาภา
-5-
กลุ่ม 1| Oral 193AORS1 | การพัฒนาแอปพลิเคชันและชุดอุปกรณ์อัจฉริยะติดตามตำแหน่งรถจักรยานยนต์ ด้วยเทคโนโลยี จีพีเอส
ผู้เขียน(First): รัฐพงศ์ คงหวัง
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| innovation 192IIIS6 | การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ 6E Learning ตามแนวคิดสะเต็มบีซีจีร่วมกับการคิดเชิงออกแบบ ด้วยการสร้างอิฐนาโนจากขยะพอลิเมอร์
ผู้เขียน(First): นางพิมพ์น้ำผึ้ง วรรณสาม
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 4| Poster 191APAS4 | การเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืน : บทบาทของสถาบันอุดมศึกษากับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ผู้เขียน(First): นายมณฑล สุวรรณประภา
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 3| Oral 190AORS3 | การประเมินศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ โดยใช้การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องมือ กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากตาลโตนด ชุมชนบ้านไร่สะท้อน ถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ผู้เขียน(First): ดร. สิมนัส ตรีเดช
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 3| Oral 189CORS3 | การออกแบบสวนแนวตั้งเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศในที่พักอาศัยในเขตเมือง
ผู้เขียน(First): มุทิตา วัฒนพงษ์
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 4| Poster 188BPAS4 | การจัดการเรียนรู้บูรณาการ STEAM Education กับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้เขียน(First): ปริยาพร กองคำ
-4-
กลุ่ม 6| innovation 186IIIS6 | นวัตกรรมชุด “ปลุกปัญญา อ่านเขียนภาษา ด้วย Active Learning” เพื่อฟื้นฟูทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้เขียน(First): นางสาวพัชรวรรณ มงคล
-5-
กลุ่ม 5| Oral 185CORS5 | Enhancing Service Quality: A Comprehensive Analysis of Wuyu Coffee Shop at Beijing WuziUniversity
ผู้เขียน(First): Li Yuchen
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| Poster 184IPIS6 | การพัฒนาทักษะทางด้านปฏิบัติเรื่อง การควบคุมมอเตอร์ ด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Problem Based Learning ประสาน STAD
ผู้เขียน(First): นายอิทธิพล พันธุ
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| innovation 183IIIS6 | การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ(Design Thinking) ร่วมกับการจัด การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม การประดิษฐ์เครื่องศิราภรณ์ และถนิมพิมภาภรณ์ เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่อาชีพ
ผู้เขียน(First): นายสมบูรณ์ อุบลกาญจน์
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 3| Oral 182AORS3 | การประเมินการรับสัมผัสตะกั่วของกลุ่มผู้คัดแยกขยะในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองอ่างทอง
ผู้เขียน(First): ประกายดาว ไวสูงเนิน
-4-
กลุ่ม 5| Oral 181CORS5 | ส่วนประสมทางการตลาดออนไลน์ต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok
ผู้เขียน(First): มณสร สกุลศักดิ์พินิจ
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 5| Poster 180APRS3 | พิกัดเกสรทั้งห้า สู่สารภีดุสิตา
ผู้เขียน(First): คุณัญญา สาลารัตน์
-4-
กลุ่ม 6| innovation 179BIRS5 | การพัฒนาวิธีสอนแบบเชื่อมโยงร่วมกับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชื่อมโยงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้เขียน(First): นางสาวรวีวรรณ นราแก้ว
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 5| Oral 178AOAS5 | คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารไทยในศตวรรษที่ 21
ผู้เขียน(First): พรหมจิรา เจาลา
-4-
กลุ่ม 3| Oral 177CORS3 | ความสามารถในการทำงานสองอย่างในเวลาเดียวกันของผู้สูงอายุที่เป็นมะเร็งเต้านมที่ได้รับการรักษาด้วยฮอร์โมน: การศึกษาเบื้องต้น
ผู้เขียน(First): อชิรญา ปักษา
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| innovation 176AIIS6 | ตู้คีบแสนสนุก
ผู้เขียน(First): สุดาทิพย์ หันตระการ
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| innovation 175AIIS6 | การพัฒนาห้องเรียนแชทบอทแบบเรียนรู้ผสมผสานในรายวิชาวิทยาการคำนวณ
ผู้เขียน(First): ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 3| Poster 174BPRS3 | ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนามาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อการบำบัดโรคสมาธิสั้นในเด็ก
ผู้เขียน(First): กัลยวรรธน์ สิงคราช
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 4| Oral 173CORS4 | เปิดเทอมที่ไม่ได้เรียนต่อ : การศึกษาประเด็นความท้าทายที่ทำให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตัดสินใจไม่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
ผู้เขียน(First): นางสาวทิวาพร อมรสุรกานต์
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 5| Oral 172CORS5 | การต่อรองในครัวเรือนกับการจัดสรรงานบ้าน จากการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในงานบ้าน
ผู้เขียน(First): พิชยะพงศ์ เนียมประพันธ์
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| innovation 171IIIS6 | "Make Creative" แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ รายวิชา การสร้างงานนำเสนออย่างสร้างสรรค์
ผู้เขียน(First): นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทอง
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 3| Oral 170BORS3 | การศึกษาการเจริญเติบโตของสาหร่ายขนาดเล็กสายพันธุ์ Monoraphidium sp. เพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์จากก๊าซชีวภาพผ่านระบบ photo-bioreactor
ผู้เขียน(First): ปฐมพร พูลสวัสดิ์
-4-
กลุ่ม 5| Oral 169AORS5 | การรับรู้สื่อรีวิวสินค้าที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านทางออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวายในประเทศไทย
ผู้เขียน(First): ทัศวรรณ ศาลาผาย
-4-
กลุ่ม 4| Poster 168APRS4 | การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานตามแนวคิดการสอนปฏิบัติของเดวีส์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน(First): สายสุดา ปั้นตระกูล
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| Poster 167BPRS6 | ผลการฝึกเสริมด้วยโปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไว Agility Timer ที่มีผลต่อความสามารถในการเดาะลูกข้างเท้าด้านใน วิชาเซปักตะกร้อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ผู้เขียน(First): นางสาววีนัสญา สามสังข์
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 3| Poster 166APRS3 | การศึกษาปริมาณสารหนูในหอยขมเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพผู้บริโภคในบ้านหนองตุ ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เขียน(First): สิรินาถ บัวศรี
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| Poster 165IPIS6 | การพัฒนาเครื่องจับเวลาในการวิ่ง (Speed Timer) และโปรแกรมวิเคราะห์ความเร็วในการวิ่ง (Speed Analyzer)
ผู้เขียน(First): นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
-4-
กลุ่ม 1| Oral 164CORS1 | การปรับปรุงการจำแนกประเภทข้อมูลไม่สมดุลด้วยแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมที่ผ่านการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง
ผู้เขียน(First): เอมธีรดนย์ ดีดพิมาย
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 6| Poster 162IPIS6 | โครงงาน AI คัดแยกผลผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษา ถั่วลิสง ด้วยแพลตฟอร์ม CiRA CORE
ผู้เขียน(First): นายนิตินันทน์ โฆษิตชัยมงคล
-4-
กลุ่ม 1| Oral 161CORS1 | การเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับไฟป่าโดยใช้ Google’s Teachable Machine
ผู้เขียน(First): ศุภาพิชญ์ ขวัญอยู่
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
< แสดงผลหน้าละ 50 รายการ >

สถานะ (Status) ประเภทสถานะ (Status)
-1-
บรรณาธิการพิจารณาเบื้องต้น
-2-
อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
-3-
อยู่ระหว่างการแก้ไขของนักวิจัย
-4-
เห็นชอบให้นำเสนอผลงาน (Accept)
-5-
ไม่เห็นชอบให้นำเสนอผลงาน (Reject)
-10-
รับรองการตีพิมพ์ใน Proceedings SDNC 2023