บทความในระบบ : 97 บทความ

ผู้ลงทะเบียนในระบบ : 197 คน

On-Site : 55 บทความ On-Line : 40 บทความ
ภาคบรรยาย (Oral): 65 บทความ
ภาคโปสเตอร์ (Poster): 27 บทความ
นิทรรศการเพื่อการศึกษา : [ 5 ]

กลุ่มที่ 1 คอมพิวเตอร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล: [ 22 ]
กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม: [ 12 ]
กลุ่มที่ 3 วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม : [ 12 ]
กลุ่มที่ 4 สาขาศึกษาศาสตร์ / งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน : [ 30 ]
กลุ่มที่ 5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : [ 16 ]กลุ่ม | รูปแบบ
รหัส|ชื่อบทความ|ผู้เขียน(First)
สถานะบทความ
ค่าลงทะเบียน
กลุ่ม 2| Poster 194APRS2 | ความหลากหลายทางชนิดของแมลงศัตรูธรรมชาติ เพื่อการควบคุมศัตรูพืช โดยชีววิธีในพืชผักวงศ์มะเขือ
ผู้เขียน(First): รุ่งเกียรติ แก้วเพชร
-4-
กลุ่ม 1| Oral 193AOAO1 | จำแนกภาวะอารมณ์ด้วยเทคนิคซีเอ็นเอ็น
ผู้เขียน(First): วีรณัฏฐ์ สุขเหลือ
-4-
กลุ่ม 1| Oral 191AOAS1 | การใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของนักเรียนจากเหตุการณ์ COVID-19
ผู้เขียน(First): ศิริพร ฉิมพลี
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 2| Oral 190BORO2 | ความสามารถในการผลิตผลเอนไซม์เซลลูเลสของเชื้อรา Trichroderma reesei TISTR 3081 ที่ผ่านการได้รับสัมผัสรังสีแกมมาและรังสีเหนือม่วง
ผู้เขียน(First): กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 1| Oral 189AORS1 | เว็บไซต์ร้านขายอีบุ๊คการ์ตูนญี่ปุ่นออนไลน์
ผู้เขียน(First): พีระพล ศุภดล
-4-
กลุ่ม 1| Oral 188AORS1 | การใช้เทคนิคปัญญาประดิษฐ์เพื่อคัดแยกประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ผู้เขียน(First): เชวง สภาพพร
-4-
กลุ่ม 1| Oral 187AORS1 | การระบุตำแหน่งวัตถุเคลื่อนที่จากกล้องวงจรปิดตามสภาพแวดล้อมร่วมกับเทคนิคปัญญาประดิษฐ์
ผู้เขียน(First): ศิริพงษ์ ปะวะโก
-4-
กลุ่ม 2| Oral 186AORS2 | การจำลองพฤติกรรมของระบบระบายความร้อนด้วยไฟฟ้าของบัสโดยสาร ด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink
ผู้เขียน(First): อภิเศรษฐ์ โกสินทร์
-4-
กลุ่ม 2| Oral 185AORS2 | การวัดความเร็วสายพานด้วยหลักการการไหลของแสง
ผู้เขียน(First): วริทธิ์ อรุณสุขมาก
-4-
กลุ่ม 5| Oral 184AORO5 | การอนุรักษ์และสืบสานขนมพื้นเมืองของจังหวัดปัตตานี
ผู้เขียน(First): นุชฤดี รุ่ยใหม่
-4-
กลุ่ม 2| Poster 183APRS2 | การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของเครื่องดื่มโพรไบโอติกจากน้ำผลผักปลังสุกในระหว่างการเก็บรักษา
ผู้เขียน(First): ผศ.ดร.มณชัย เดชสังกรานนท์
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 2| Poster 182APRS2 | การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดต้นครอบจักรวาล
ผู้เขียน(First): วรพจน์ หริตกุล
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 2| Oral 180AORS2 | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพซิลิกาจากเปลือกข้าวโพด เพื่อประยุกต์ใช้สำหรับทำดอกไม้แห้ง
ผู้เขียน(First): วิภา ทัพเชียงใหม่
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 2| Poster 179APRS2 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกล้วยเล็บมือนาง
ผู้เขียน(First): อมรรัตน์ สีสุกอง
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 1| Oral 178AOAS1 | การแบ่งกลุ่มลูกค้าจากคะแนนการใช้จ่าย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การจัดกลุ่มแบบ K-Means และ Hierarchical clustering
ผู้เขียน(First): อภิชย์ อารีย์
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 5| Oral 177BPRS5 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชนของผู้นำชุมชนตำบลท่าสว่าง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ผู้เขียน(First): ภรณี หลาวทอง
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 4| Oral 176AORS4 | การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล โดยการใช้ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ในวิชาศักยภาพการนำและการบริหารจัดการทางคลินิก
ผู้เขียน(First): laddawan tejangkura
-4-
กลุ่ม 4| Oral 175CORO4 | ผลของการใช้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการไอโอเอส (iOS) เรื่องการเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้เขียน(First): ทศพล ธรรมวงศ์
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 3| Oral 174AORS3 | การศึกษาการนำกลับฟอสฟอรัส ด้วยกระบวนการตกผลึกสตรูไวท์ที่เหมาะสม
ผู้เขียน(First): วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุววรรณ
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 1| Oral 173AORS1 | การนับจำนวนคนจากใบหน้าโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ
ผู้เขียน(First): สุระสิทธิ์ ทรงม้า
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 4| Oral 172AORS4 | การเรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้หุ่นยนต์สเฟียโร
ผู้เขียน(First): ธีระ สาธุพันธ์
-4-
กลุ่ม 6| innovation 171AIIS6 | การสร้างสื่อวิดีโอการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่บน YouTube
ผู้เขียน(First): ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา
-4-
กลุ่ม 4| Oral 170AOAO4 | การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้เกมออนไลน์
ผู้เขียน(First): ณัฏฐา ผิวมา
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 1| Oral 169AOAO3 | การเปรียบเทียบเทคนิคในการจำแนกเห็ดมีพิษและเห็ดไม่มีพิษด้วยเทคนิคการจำแนกในการทำเหมืองข้อมูล
ผู้เขียน(First): สิรภัทร วงศ์พัฒน์เสวก
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 1| Oral 168AOAO1 | การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระของลูกค้าทางธุรกรรมทางสินเชื่อและบัตรเครดิตโดยการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล
ผู้เขียน(First): ณัฐนันท์ แท่นทอง
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 3| Oral 167AORO1 | เบาะรองนั่งมหัศจรรย์ ลดอาการเมื่อยล้าบริเวณก้นของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้เขียน(First): ดวงเนตร ธรรมกุล
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 3| Oral 166AORS4 | นวัตกรรม "ลิ้นชัก Brain training ป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ"
ผู้เขียน(First): อาจารย์ฝากจิต รัตนปัญญากร
-4-
กลุ่ม 1| Poster 164APRS1 | สื่อการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะ โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงเมตาเวิร์ส
ผู้เขียน(First): พลอยชมพู นกหนู
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 4| Poster 163APRS4 | ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานผ่านบทเรียนออนไลน์ WBSC ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้เขียน(First): ตระกูล รัมมะฉัตร
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 4| Poster 162APRS4 | ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่มีผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของรายวิชาคุณค่าของความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้เขียน(First): ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
-4-
กลุ่ม 6| innovation 161IIIS6 | การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษร่วมกับการสอนแบบชี้แนะ (Direct Instruction) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสิงห์สมุทร
ผู้เขียน(First): เจนภพ ด่านไธสง
-4-
กลุ่ม 1| Oral 160AORS1 | การออกแบบสื่อโมชั่นกราฟิก เรื่อง ประวัติศาสตร์เบียร์
ผู้เขียน(First): อรสุดา ไชยพรม
-4-
กลุ่ม 3| Oral 159AOAO3 | การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้วยกิจกรรมพลศึกษา
ผู้เขียน(First): มงคลชัย บุญแก้ว
-4-
กลุ่ม 4| Poster 158BPAS4 | การจัดการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับการเขียนโปรแกรมแบบเชิงโครงสร้างและแนวคิดเชิงคำนวณ
ผู้เขียน(First): สุชาดา เกตุดี
-4-
กลุ่ม 1| Poster 155APRS1 | การพัฒนาข้อมูลและฐานข้อมูลบนระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสินค้าเกษตรและสินค้าเด่นประจำอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้เขียน(First): อาภาพรรณ สัตยาวิบูล
-4-
กลุ่ม 4| Oral 154AOAO4 | การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ผู้เขียน(First): ณัฐกฤตา ฟลอเรนไทน์
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 5| Oral 153AORO5 | ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีต่อความเหนื่อยล้าในการทำงานของบุคลากรทางศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ (ขอให้ส่งใหม่ โดยใช้ template SDNC)
ผู้เขียน(First): ชนากานต์ พวงระย้า
-5-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 4| Poster 152APRS4 | ผลของการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางการคำนวณของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้เขียน(First): สายสุดา ปั้นตระกูล
-4-
กลุ่ม 2| Oral 151AOAO2 | สารสีและการใช้ในตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ผู้เขียน(First): สุรภา โหมดสุวรรณ
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 1| Poster 150APRS1 | การพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอรดรอยด์ ระบบการแบ่งปันรูปภาพแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย
ผู้เขียน(First): ธีรณัฎฐ์ สติประเสริฐ
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 1| Poster 149APRS1 | การพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการข้อมูลสัตว์เลี้ยงบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
ผู้เขียน(First): เมธาวี แม่นยำ
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 2| Oral 148AORS2 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ห่อหมกทะเลแช่แข็ง
ผู้เขียน(First): จริยา ลอยนอก
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 2| Poster 147APRS2 | การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทะเลผัดพริกเผาพร้อมรับประทาน
ผู้เขียน(First): กานต์ธิดา ศรีบุญเรือง
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 5| Oral 146AORO5 | ผลกระทบจากการทำงานเป็นทีมที่มีต่อประสิทธิภาพของทีมงานของพนักงานบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแห่งหนึ่ง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ขอให้ส่งใหม่ โดยใช้ template SDNC)
ผู้เขียน(First): กัญญพัชร โพธิ์ทอง
-5-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 4| Oral 145AORO4 | ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้เกมเป็นฐานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคำศัพท์ ไวยากรณ์ สำนวนเพื่อการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างเป็นทางการ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอของนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนด
ผู้เขียน(First): ณัฏฐา ผิวมา
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 4| Oral 144AOAO4 | ฟื้นฟูภาวะการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์
ผู้เขียน(First): ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
กลุ่ม 1| Oral 143AORS1 | การพัฒนาแอปพลิเคชันช่วยตรวจจับท่าทางออกกำลังกาย กรณีใช้ดัมเบล
ผู้เขียน(First): สุรพงศ์ พิลาศรี
-4-
กลุ่ม 3| Poster 142APRS3 | การประเมินรูปแบบการกระจายตัวของ PM2.5 ในพื้นที่กรุงเพทมหานครด้วยวิธี Interpolation
ผู้เขียน(First): นายมณฑล สุวรรณประภา
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 1| Oral 141AORS1 | การพัฒนาเว็บไซต์โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ผู้เขียน(First): นัทธพงศ์ พงษ์วัฒนธรรม
-4-
-ยกเว้นค่าลงทะเบียน (ฟรี)-
กลุ่ม 6| innovation 140IIIS6 | แบบคัดกรองนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่อการออกจากระบบการศึกษา
ผู้เขียน(First): นายธนวุฒิ สุวรรณ
-4-
-ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว-
< แสดงผลหน้าละ 50 รายการ >

สถานะ (Status) ประเภทสถานะ (Status)
-1-
บรรณาธิการพิจารณาเบื้องต้น
-2-
อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ
-3-
อยู่ระหว่างการแก้ไขของนักวิจัย
-4-
เห็นชอบให้นำเสนอผลงาน (Accept)
-5-
ไม่เห็นชอบให้นำเสนอผลงาน (Reject)
-10-
รับรองการตีพิมพ์ใน Proceedings SDNC 2023