all logo

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 6 (The 6th Suan Dusit National Academic Conference)


จัดประชุมวิชาการ SDNC2024 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567
ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


SDNC2023       Innovation Poster


วารสารที่ยินดีรับบทความจากงานประชุมระดับชาติ SDNC2024

 
 
Innovation Poster    Innovation Poster    Innovation Poster    Innovation Poster    Innovation Poster    Innovation Poster    Innovation Poster    Innovation Poster    Innovation Poster    Innovation Poster    Innovation Poster    Innovation Poster   

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กำหนดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 6

ตารางนำเสนอ

ภาคบรรยาย และ ภาคโปสเตอร์
 

เกียรติบัตร รางวัลและผู้เข้าร่วม  

เกียรติบัตร รางวัล และผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
 

กำหนดการ การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 6 (SDNC2024 Schedule)

เปิดรับลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - 14 มิถุนายน 2567

เปิดรับบทความ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - 25 พฤษภาคม 2567

เปิดรับผลงานสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษา (งานนิทรรศการ)

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 - 25 พฤษภาคม 2567

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 5 มิถุนายน 2567

ประกาศบทความ/ผลงานที่ได้รับคัดเลือกในการนำเสนอ

ตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ชำระเงินค่าลงทะเบียน (ผู้ที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ใน proceeding)

ชำระเงินได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 14 มิถุนายน 2567

วันที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ

วันที่ 14 มิถุนายน 2567

กำหนดการเผยแพร่ ผลงานวิชาการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

รอประกาศ

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

*** ผลงานทางวิชาการที่ส่งเข้ามาในระบบแล้วทางกองบรรณาธิการจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาโดยทันที ทั้งนี้ผลงานทางวิชาการของท่านจะมีสิทธิ์นำเสนอผลงานได้นั้น ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ผ่าน 2 ใน 3 ท่าน โดยเมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว บทความจะมีสถานะ เป็น -3- และนักวิจัยจะสามารถแก้ไขรายละเอียดต่างๆ ในบทความได้ สำหรับนักวิจัยที่มีสถานะ เป็น นักศึกษา ให้ขอแนบใบอนุญาตให้นำเสนอผลงาน และส่งกลับเข้ามาในระบบอีกครั้งเพื่อรวบรวมจัดทำเล่ม Proceedings ต่อไป ***


การนำเสนอบทความภาคบรรยาย (Oral Presentation)

ให้ผู้นำเสนอผลงานจัดเตรียมสไลด์ประกอบการบรรยายในรูปแบบ Power Point โดยกำหนดให้นำเสนอผลงาน 10 นาที และตอบคำถาม 5 นาที (รวม 15 นาที) และขอให้อัปโหลดสไลด์บรรยายเป็นไฟล์ Power Point (เป็นไฟล์ . PPTX) ส่งเข้ามาในระบบเพื่อเป็นการสำรองข้อมูลไว้
นำเสนอตามกำหนดการ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


การนำเสนอบทความภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

1.  ผู้นำเสนอผลงานจัดเตรียม โปสเตอร์ สำหรับการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster) ขนาด 80x120 cm. ตาม Template ที่กำหนดให้
2. ขอให้อัปโหลดโปสเตอร์ นามสกุลไฟล์ *.jpg ส่งเข้ามาในระบบเพื่อเป็นการสำรองข้อมูลไว้
3. นักวิจัยต้องจัดพิมพ์และติดตั้งโปสเตอร์ ด้วยตัวเอง ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567
4. พร้อมนำเสนอในวันจัดการประชุม ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567
5. นำเสนอผลงาน 10 นาที และตอบคำถาม 5 นาที (รวม 15 นาที)
นำเสนอตามกำหนดการ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


การนำเสนอผลงานสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษา (งานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา)

1.  ผู้นำเสนอผลงานจัดเตรียม โปสเตอร์ สำหรับการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster) ขนาด 80x120 cm. ตาม Template ที่กำหนดให้
2. ขอให้อัปโหลดโปสเตอร์ นามสกุลไฟล์ *.jpg ส่งเข้ามาในระบบเพื่อเป็นการสำรองข้อมูลไว้
3. ผู้นำเสนอต้องจัดพิมพ์และติดตั้งโปสเตอร์ ด้วยตัวเอง ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567
4. พร้อมนำเสนอในวันจัดการประชุม ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567
5. นำเสนอผลงาน 10 - 15 นาที และตอบคำถาม 5 นาที (รวม 15 นาที)
ภาคโปสเตอร์ On-Site นำเสนอตามกำหนดการ ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (เท่านั้น)

กลุ่มของบทความที่เปิดรับผลงาน


 

เปิดรับบทความเพื่อนำเสนอใน 5 กลุ่มหัวข้อ ทั้งในรูปแบบการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
การนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation)
การนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) นำเสนอผลงานในรูปแบบของ On-Site เท่านั้น
และ นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา นำเสนอผลงานในรูปแบบ Poster (On-Site) เท่านั้น
ทั้งนี้ การนำเสนอบทความจะมีการประกวดและให้คะแนน รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับเกียรติบัตร และเกียรติรางวัลชมเชยอีก กลุ่มละ 2 รางวัล รวมเป็น 5 รางวัลในแต่ละกลุ่ม
และ การนำเสนอผลงานในงานนิทรรศการฯ จะได้รับประกาศนียบัตร และเกียรติบัตรสำหรับผู้นำเสนอดีเด่น ลำดับที่ 1, 2 และ 3

กลุ่มที่ 1. คอมพิวเตอร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล


วิทยาศาสต"ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing - NLP) เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain Technology) ความมั่นคงไซเบอร์ (Cybersecurity) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology - IT) การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เทคโนโลยีสวมใส่ (Wearable Technology) เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality - AR) และความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality - VR) อินเทอร์เน็ตของสิ่งของ (Internet of Things - IoT) ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Processing) ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) เทคโนโลยีเครือข่าย (Network Technology) ระบบฝังตัว (Embedded Systems) การประมวลผลกราฟิก (Graphics Processing) การพัฒนาเว็บ (Web Development) การวิจัยข้อมูล (Data Science) การออกแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction Design) การศึกษาผู้ใช้ (User Experience - UX and User Interface - UI Design) การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design) การจัดการโครงการเทคโนโลยี (Technology Project Management) การวิเคราะห์ธุรกิจและเทคโนโลยี (Business and Technology Analysis)
 

   
บทความวิจัย/บทความวิชาการ

กลุ่มที่ 2. เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


Industrial Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม), Environmental Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม), Agricultural and Food Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและอาหาร), Food technology and Food Engineering (เทคโนโลยีอาหารและวิศวกรรมอาหาร), Molecular and Medical Biotechnology (เทคโนโลยีชีวภาพโมเลกุลและการแพทย์), Nanobiotechnology (นาโนเทคโนโลยีชีวภาพ), Materials Technology and Innovation (เทคโนโลยีวัสดุและนวัตกรรม) , Production and Quality Control (การผลิตและการควบคุมคุณภาพ), Induastrial Management (การจัดการอุตสาหกรรม)
 


บทความวิจัย/บทความวิชาการ

กลุ่มที่ 3. วิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
 


วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, อนามัยสิ่งแวดล้อม, สาธารณภัย, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, GIS, การจัดการสิ่งแวดล้อม, งานพยาบาลและสุขภาพ, สาธารณสุข, การจัดการความปลอดภัย, วิทยาศาสตร์การแพทย์, สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมการทำงาน, พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ

กลุ่มที่ 4. ศึกษาศาสตร์ / งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน


งานวิจัยทางการศึกษาระดับ ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 


บทความวิจัย/บทความวิชาการ
 

กลุ่มที่ 5. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 


บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์, ภาษาและการสื่อสาร, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, จิตวิทยา, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, นิติศาสตร์, การจัดการ ธุรกิจ ท่องเที่ยวชุมชน
 


บทความวิจัย/บทความวิชาการ
 

ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม


 
 
 

เอกสาร สำหรับดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ สวนดุสิต ครั้งที่ 6

view

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน |สายวิทยาศาสตร์

view

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน |สายสังคมศาสตร์

view

คู่มือการใช้งาน

view

แบบฟอร์มใบอนุญาตให้นำเสนอผลงาน (กรณีสถานะผู้ส่งบทความมีสถานะเป็นนักศึกษา)

download
Template ประเภทบทความวิจัย

บทความวิจัยสายวิทยาศาสตร์ (สำหรับผู้นำเสนอกลุ่มที่ 1 ,2 และ 3)

download

บทความวิจัยสายสังคมศาสตร์ (สำหรับผู้นำเสนอกลุ่มที่ 4 และ 5)

download
Template ประเภทบทความทางวิชาการ

บทความทางวิชาการสายวิทยาศาสตร์ (สำหรับผู้นำเสนอกลุ่มที่ 1 ,2 และ 3)

download

บทความทางวิชาการสายสังคมศาสตร์ (สำหรับผู้นำเสนอกลุ่มที่ 4 และ 5)

download
Template Background สำหรับการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster) ขนาด 80x120 cm.

นามสกุลไฟล์ *.psd (สำหรับโปรแกรม Photoshop)

download

นามสกุลไฟล์ *.pttx (สำหรับโปรแกรม MS Power Point)

download

นามสกุลไฟล์ *.jpg (สำหรับโปรแกรมอื่น ๆ)

download
Template Background สำหรับการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral)

นามสกุลไฟล์ *.pttx (สำหรับโปรแกรม MS Power Point)

download

Template สำหรับนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงาน สำหรับนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา

download

แบบฟอร์มการส่งผลงาน

download
Template Background สำหรับการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster) ขนาด 80x120 cm.

นามสกุลไฟล์ *.psd (สำหรับโปรแกรม Photoshop)

download

นามสกุลไฟล์ *.pttx (สำหรับโปรแกรม MS Power Point)

download

นามสกุลไฟล์ *.jpg (สำหรับโปรแกรมอื่น ๆ)

download

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings)


การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต (Suan Dusit National Academic Conference :: SDNC)

SDNC 2024 Proceeding
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6
"นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา"
วันที่ 14 มิถุนายน 2567
ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


View

SDNC 2024 Proceeding (นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา)
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6
"นวัตกรรม BCG เพื่อการศึกษา"
วันที่ 14 มิถุนายน 2567
ณ อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


View

SDNC 2023 Proceeding
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5
นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


View

SDNC 2023 Proceeding (การแสดงโครงงานทางปัญญาประดิษฐ์สำหรับครูและนักเรียน)
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5
นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


View

SDNC 2023 Proceeding (นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา)
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2023 ครั้งที่ 5
นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล
วันที่ 9 มิถุนายน 2566
ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


View

SDNC 2019 Proceeding
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2019 ครั้งที่ 4
ศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพชีวิตนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตส่งเสริมเศรษฐกิจด้วยงานวิจัย
วันที่ 14 มิถุนายน 2562
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


View

SDNC 2018 Proceeding
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3
งานวิจัยสร้างมูลค่าบูรณาการสหสาขาพัฒนาชาติก้าวไกล thailand 4.0
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


View

SDNC 2015 Proceeding
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต :: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2558 ครั้งที่ 2
เรื่อง "วิทยาศาสตร์สำหรับสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและพลังงาน"
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


View

SDNC 2013 Proceeding
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต :: วันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ 2013
เรื่อง "ปฏิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21" เพื่อสังคมดีมีคุณภาพ
วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


View

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

** ผู้นำเสนอผลงานต้องเป็นชื่อแรกในบทความ First Author **
การนำเสนอผลงานให้นำเสนอผลงาน ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สามารถดาวน์โหลด รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Conference Proceedings) ภายใน 30 วัน
*** ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน ***
รูปแบบ On-Line :: สามารถเข้ารับฟังได้ฟรี ไม่มีค่าลงทะเบียน
รูปแบบ On-Site :: ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีค่าลงทะเบียนท่านละ 500 บาทRegister Feeรูปแบบการชำระเงินค่าลงทะเบียนการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ช่องทางที่ 1. ชำระเป็นเงินสด ด้วยตนเอง

ได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เลขที่ 228-228/1-3 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทร.02-423-9401-6

ช่องทางที่ 2. ชำระผ่านบัญชีเงินฝากออมทัพย์

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต    
เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินของท่าน ไว้เพื่อเป็นหลักฐาน และแจ้งชำระค่าลงทะเบียนเจ้าภาพร่วม
 

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจาก
หน่วยงานเจ้าภาพร่วม
จำนวน 10 บทความ

Free ค่าลงทะเบียน
  ผู้นำเสนอผลงานวิจัย/ภาคบรรยายและโปสเตอร์
  ที่มีสถานะเป็น อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
  ในสังกัดเจ้าภาพร่วม
  ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 10 บทความ
  บทความถัดไป บทความละ 1,000 บาท
  (ต้องเป็นชื่อแรกในบทความ First Author)

นิสิต/นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
และบุคคลทั่วไป

นิสิต/นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และ
บุคลากรจากหน่วยงานภายนอก
 

2,500 บาท / บทความ
  ผู้นำเสนอผลงานวิจัย/ภาคบรรยายและโปสเตอร์
  ที่มีสถานะเป็นนิสิต/นักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารย์ นักวิจัย จากสถาบันอื่น
  ค่าลงทะเบียน บทความละ 2,500 บาท : 1 ท่าน
   
   

นิสิต/นักศึกษา ป.ตรี
ภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

นิสิต/นักศึกษาปริญญาตรี
จากหน่วยงานภายนอก
 

1,500 บาท / บทความ
  ผู้นำเสนอผลงานวิจัย/ภาคบรรยายและโปสเตอร์
  ที่มีสถานะเป็น นิสิต/นักศึกษาปริญญาตรี
  จากสถาบันอื่น
  ค่าลงทะเบียน บทความละ 1,500 บาท : 1 ท่าน
   
   

บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 
 
 
 

บุคลากรและนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

  
 

1,000 บาท / บทความ
  ผู้นำเสนอผลงานวิจัย/ภาคบรรยายและโปสเตอร์
  ที่มีสถานะเป็น บุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  ค่าลงทะเบียน บทความละ 1,000 บาท
  (ต้องเป็นชื่อแรกในบทความ First Author)

ผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ
แบบ On-Site    

บุคคลทั่วไป ประสงค์เข้าร่วมรับฟัง
การนำเสนอแบบ On-Site  

500 บาท / ท่าน
  ผู้เข้าร่วมร่วมรับฟังการนำเสนอแบบ On-Site
  ค่าลงทะเบียน 500 บาท : 1 ท่าน
  (ได้รับอาหารกลางวันและอาหารว่าง)
   
   


ผู้นำเสนอผลงาน/ร่วมงาน นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา   
 
 
 
 


ผู้นำเสนอผลงาน/ร่วมงาน นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 

500 บาท / ท่าน
  ผู้นำเสนอผลงาน/ร่วมงาน นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการฯ (ได้รับอาหารกลางวันและอาหารว่าง)
  ค่าลงทะเบียน 500 บาท: 1 ท่าน
   
       
   
เจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต ครั้งที่ 6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่วมกับ
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม ได้ที่

ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เลขที่ 228-228/1-3 ถนนสิรินธร
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทร.02-423-9401 ถึง 6


   
  
เบอร์โทรศัพท์

สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์: 02-423-9401 ถึง 6
 
  ผู้ดูแลระบบ
 
  ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ หล่อพันธ์มณี
โทร.097-123-0067
 

 
 
ติดต่อเรา
 
  Email :: sdncAdmin@dusit.ac.th
Line :: SDNC2024 Q&Aco2SDU Maps

SDNC 2024